Tinzin Co, ltd
Coffee and tea machine

Tính năng tiện ích

- Chính hãng Fluidotech - Italia - Connection ¼ BSPT
1.500.000 VND
Flow metter
Liên hệ    0989 070714   -   info@tinzin.com.vn
Tinzin Co.ltd
Tinzin.com.vn
1.500.000 VND

Tính năng tiện ích

- Chính hãng Fluidotech - Italia - Connection ¼ BSPT
Liên hệ    0989070714        info@tinzin.com.vn